LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BPB (Budovy pre budúcnosť)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Materiál na strane 10 konštatuje, že „Hlavný dôraz sa musí klásť na opatrenia zvyšujúce energetickú účinnosť pre energeticky chudobné domácnosti. EP v zmysle článku 24 platnej smernice navrhuje, aby členské štáty vo svojich národných akčných plánoch energetickej efektívnosti stanovili opatrenia na zníženie rizika energetickej chudoby. Je potrebné uprednostniť opatrenia na nákladovo efektívnu obnovu existujúcich budov v oblastiach s najvyššou energetickou chudobou.“ – s týmto tvrdením súhlasíme. Zároveň materiál na strane 18 uvádza - Priemerné náklady na minimálnu energetickú potrebu za jeden mesiac – tu však nie je jasné, či sa pri výpočtoch zohľadňoval fakt, že ľudia s nižším príjmom často krát platia za energie viac ako obyvatelia, ktorí sú na tom ekonomicky lepšie. Dôvodom je, že domácnosti s nízkymi príjmami nemajú možnosť obnoviť si svoje bývanie do takej mieri, aby poskytovali dostatočný tepelný komfort – bývanie v starých domoch a nízke príjmy spôsobujú, že majiteľ nie je schopný investovať do energeticky úsporných opatrení. 
Nekvalitné budovy sú na Slovensku zodpovedné za zhoršené zdravie a teda aj produktivitu obyvateľov. Až pätina domácností hovorí, že má nekvalitné bývanie a tieto domácnosti zároveň uvádzajú 1,5 – 2,9 násobne častejšie zdravotné problémy. Vykurovanie nekvalitných (energeticky nehospodárnych budov) tuhým palivom (spolu s dopravou) významne (viac ako priemysel) prispieva k vzniku smogových situácií v mnohých častiach Slovenska
Riešenie energetickej chudoby by malo byť založené aspoň na troch princípoch: 1. Adresnosť – zameranie na problematické oblasti, teda tie, kde sa stretáva problém zdravotný  – najviac postihnuté oblasti smogom z lokálnych kúrenísk a sociálny – nízke príjmy obyvateľov. 2. Systémovosť – zameranie rovnako na zníženie emisií ako aj skvalitnenie bývania a zároveň snaha o zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom orientácie nielen na jednotlivé domácnosti, ale na ulice, štvrte či obce. 3. Nadrezortnosť – keďže problém a jeho riešenia súvisia s bývaním, energetickou hospodárnosťou, životným prostredím, ale aj sociálnymi vecami a politikou práce, riešenie by malo vzniknúť na úrovni medzirezortnej spolupráce ministerstiev.