LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IZ (Inštitút zamestnanosti)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
k bodu 5.1.1
Odberateľ o zaradenie do kategórie energeticky chudobným písomne má požiadať miestne príslušný odbor sociálnych vecí, pričom k žiadosti má priložiť doklad, ako list vlastníctva k nehnuteľnosti, nájomnú zmluvu alebo iný doklad o legálnom užívaní nehnuteľnosti. Táto podmienka je nesplniteľná pre tých, ktorí žijú v totálnej chudobe, ako sú obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí žijú v obydliach, ktoré nie sú skolaudované a nie sú na vysporiadaných pozemkoch. Ako sa spomína v dokumente, táto prekážka je aj dôvodom, prečo sa nevyužíva vo väčšej miere príspevok na bývanie v prípade, že osoba je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 
V tomto bode by mali byť len tieto náležitosti: 
    ◦ platné zmluvy o dodávke elektriny, plynu a tepla, resp. predpis zálohových platieb;
    ◦ doklady o príjmoch členov domácnosti za posledných dvanásť mesiacov vrátane sociálnych dávok, vyplácanie dôchodkov a pod.;
    ◦ právoplatné rozhodnutie súdu o výške výživného pre každého člena domácnosti, ktorý si mohol uplatniť právo na výživné.