LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
kap. 5.2.1

Verejný dodávateľ:

Koncepcia zavádza nový inštitút tzv. verejného dodávateľa elektriny a plynu, s ktorého zriadením nemôžeme súhlasiť, nakoľko je bez akejkoľvek bližšej špecifikácie obdobne ako pri predchádzajúcej koncepcii. Z hľadiska obsahu koncepcie je nevyhnutné doplniť v dokumente definíciu verejného dodávateľa energií, požiadavky na jeho výkon, podmienky za ktorých sa bude zabezpečovať dodávka pre energeticky chudobných odberateľov, uviesť jeho postavenie v rámci trhu s elektrinou a plynom, ako aj kritéria, ktoré by mal dodávateľ spĺňať aby mohol vykonávať funkciu verejného dodávateľa.

Odôvodnenie:

V návrhu Koncepcie vidíme zásadný rozpor medzi vytvorením inštitútu verejného dodávateľa energií na jednej strane a na druhej strane odporúčanými opatreniami smerujúcimi k zákazu prerušenia distribúcie energií a to za podmienok stanovených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vychádzame z predpokladu, že ak by sa vytvoril verejný dodávateľ, zabezpečoval by dodávky energií pre všetkých energeticky chudobných odberateľov, a preto by nebol dôvod obmedzovať zákonné práva ostatných dodávateľov formou zákazu prerušenia distribúcie energií. Špecifické podmienky (vrátane prerušenia distribúcie energií) by sa mali vzťahovať práve na verejného dodávateľa. Zavedenie takéhoto inštitútu má však výrazný dopad na fungovanie liberalizovaného trhu, ktorý je už dnes výrazne ovplyvnený celoplošnou reguláciou cien za dodávku elektrickej energie, zemného plynu a tepla pre domácnosti. Koncepcia ochrany zákazníkov trpiacich energetickou chudobou by nemala byť v rozpore s cieľom otvárania trhu. V tejto súvislosti opätovne poukazujeme na rozpor s článkom 3 ods. 8 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, podľa ktorého prijaté opatrenia na ochranu týchto odberateľov nesmú brániť otváraniu alebo narúšať fungovanie trhu s elektrinou.