LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
kap. 5.2.1

Zákaz prerušenia dodávky:

Nesúhlasíme so zákazom prerušenia dodávky a distribúcie pre neplatenie počas vykurovacieho obdobia z dôvodu obmedzenia zákonného práva dodávateľa. 

Odôvodnenie:

Prerušenie distribúcie elektriny prevádzkovatelia distribučných sústav realizujú na základe požiadavky dodávateľa elektriny, a to až po predchádzajúcej výzve dodávateľa elektriny, že v prípade nezaplatenia dlhu je PDS oprávnený odpojiť ich odberné miesto.

Podmienky, za ktorých má dodávateľ elektriny právo odpojiť odberateľa sú upravené v zákone č. 251/2012 Z.z. o energetike. Odberateľ je upozornený na svoj splatný záväzok vopred, rovnako je mu poskytnutá primeraná časová lehota na uhradenie dlhu, a v bežnej praxi dochádza po dohode s odberateľom aj k priznaniu splátkového kalendára zo strany dodávateľa.  Podľa názoru spoločnosti SSE táto úprava je adekvátna a predstavuje vyvážený vzťah medzi ochranou oprávnených záujmov dodávateľa elektriny/distribútora ako aj odberateľa. V prípade, že by nedošlo k odpojeniu/prerušeniu distribúcie elektriny je dôvodný predpoklad, že by odberateľ naďalej odoberal elektrinu a jeho finančný záväzok za odobratú elektrinu by sa len naďalej zväčšoval, čím by sa dostal do ešte ťažšej finančnej tiesne ako predtým. 

Toto opatrenie by mohlo byť zároveň zneužívané, ak by odberatelia cielene neuhrádzali platby za energie s vedomím, že odpojení nebudú. Na druhej strane v takom prípade by mali mať regulované subjekty nárok na náhradu škody voči štátu, ktorý im zabránil odpojiť odberateľov, ktorí si neuhrádzali svoje záväzky. Zároveň sme presvedčení, že toto opatrenie opätovne porušuje princíp Európskej Komisie, podľa ktorého by energetická politika nemala nahrádzať sociálnu politiku.

Zákaz prerušenia dodávky a distribúcie pre neplatenie považujeme za „úverovanie" odberateľa zo strany dodávateľa keďže na konci dostane dodávateľ s určitosťou len časť zaplatenej ceny za dodávku, a to vo forme príspevku, nakoľko nevieme predpokladať, že odberateľ svoju časť uhradí. Toto riešenie nepovažujeme za systémové a efektívne.