LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
kap. 5.1.1 str. 23

Postup pri poskytovaní príspevku pre energeticky chudobné domácnosti:

Rovnako nie je možné súhlasiť s nasledovným návrhom uvedeným na strane 23 materiálu, ktorý žiadame vypustiť:
„na dodávku príslušnej energie pre oprávnenú osobu, ktorej bola prerušená dodávka elektriny, plynu alebo tepla, dodávateľ opätovne uplatní zníženú cenu na základe požiadavky miestne príslušného odboru sociálnych vecí.“

Odôvodnenie:

Vzhľadom na to, že dodávka energií domácnostiam už dnes podlieha cenovej regulácii nie je opodstatnené požadovať uplatňovanie iných podmienok ako tých, ktoré regulátor upravil pre dané obdobie dodávky.