LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
kap. 5.2.5

Zavedenie sociálnej tarify:

Nesúhlasíme so zavádzaním sociálnych taríf - rozpor s EU smernicou o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. Sociálne tarify zároveň nepovažujeme za systémové riešenie energetickej chudoby.

Odôvodnenie:

Spoločnosť SSE zastáva názor, že zavedenie sociálnej tarify by bolo nesystémové, neefektívne a neúčinné riešenie.

Zavedenie takýchto taríf považujeme za rozpor s článkom 5 odsek 2 a nasl, Pozície Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní dňa  26. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ, ktorý znie: „Členské štáty zabezpečia ochranu energeticky chudobných a zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v zmysle článkov 28 a 29 prostredníctvom sociálnej politiky alebo inak než verejnými zásahmi do stanovovania cien dodávok elektriny."

Chceme poukázať na to, že zavedením osobitných taríf za dodávku energií alebo príspevkov štátu na platby za energie sa podporuje nesystémové riešenie, ktoré bude podporovať energetickú chudobu do budúcna. Uvedené opatrenia podľa nášho názoru nebudú  motivovať odberateľov k tomu, aby zmenili svoje obvyklé správanie z hľadiska spotreby energií, ďalej aby hľadali možnosti úspor energií a v konečnom dôsledku znížili svoju spotrebu energií.

Mame za to, že vytvorenie sociálnych taríf na úrovni dodávky elektriny by malo za následok priamy dopad/zhoršenie liberalizácie trhu s elektrinou, nakoľko je vysoko pravdepodobné, že tzv. „alternatívni dodávatelia“ by nemali záujem uzatvárať zmluvy o združenej dodávke elektriny s takýmito odberateľmi s radovo nižšími odbermi, a teda s nižšími tarifami ako pri „štandardných“ domácnostiach. Dôsledkom toho by bola situácia, že týchto odberateľov by združovali len tradiční dodávatelia. Navyše z návrhu nie je zrejmé akým spôsobom by boli dodávatelia poskytujúci sociálne tarify kompenzovaní za prípadné nepokryté náklady, ktoré by pri uplatnení takýchto taríf vznikli. Nie je jasné aké by boli náklady spojené s implementáciou takéhoto systému ani ako by bol takýto systém v súlade s aktuálne aplikovanou cenovou reguláciou. 

Podľa článku 3 ods. 8 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, prijaté opatrenia na ochranu týchto odberateľov nesmú brániť otváraniu alebo narúšať fungovanie trhu s elektrinou. Uvedené by malo negatívny dopad na liberalizáciu trhu, čím by došlo k porušeniu tohto ustanovenia. Riešenie otázky energetickej chudoby by malo byť adresované prostredníctvom sociálnych opatrení a nie ďalšou deformáciou trhu s dodávkami energií, ktoré dlhodobo dáva odberateľom nesprávne signály z hľadiska úspor.