LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
kap. 4.2
Definícia energetickej chudoby:

Navrhujeme úpravu definície pojmu energetická chudoba s cieľom zjasnenia, nasledovne:

„Pod pojmom energetickej chudoby rozumieme stav, keď jednotlivci alebo domácnosti nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vykurovania a ďalších energií potrebných na fungovanie domácnosti, čo v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje, že výdavky domácnosti na energie predstavujú viac ako 10,0 % priemerných čistých peňažných príjmov domácnosti a zároveň táto domácnosť spĺňa podmienky na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.“

Odôvodnenie:
Navrhujeme miernu úpravu samotnej definície energetickej chudoby nakoľko pôvodná definícia nebola z nášho pohľadu jednoznačná. V praxi však môže pri posúdení stavu, vzhľadom na nemožnosť presne určiť koľko osôb je reálne členom domácnosti (viacgeneračné domy, členovia domácnosti, ktorý nemajú korektne zapísaný trvalý pobyt a pod.), čistý príjem domácnosti a tým pádom aj korektne určiť či sa domácnosť nachádza v energetickej chudobe.