LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Všeobecne k materiálu:
Obdobne ako sme sa už vyjadrili k predošlému návrhu koncepcie z decembra 2016, SSE naďalej považuje opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti za kľúčový nástroj na riešenie energetickej chudoby, nakoľko práve kategória energeticky chudobných odberateľov zvyčajne problematiku úspory energií z dlhodobého hľadiska nedokáže sama vyriešiť (napríklad zateplenie, výmenu účinnejšieho zdroja pre kúrenie ako aj prechod na ekologickejšie palivo, ale aj samotné spotrebiče s nižšou spotrebou energie). 

V koncepcii na ochranu pred energetickou chudobou absentuje riešenie energetickej chudoby napr. decentrálnymi zdrojmi energie, ktorých výstavba a prevádzka by bola podporená z verejných zdrojov a vyprodukovaná elektrina a teplo by boli použité na riešenie energetickej chudoby vo vybraných lokalitách. Takéto decentralizované zdroje energie by mohli prevádzkovať príspevkové organizácie zriadené štátom alebo orgánmi samosprávy, čím by sa zabezpečilo adresné a účelné využitie finančných prostriedkov.

Tiež by sme chceli zdôrazniť, že návrh koncepcie obsahuje také zmeny, ktoré by mali významný vplyv tak na rozpočet verejnej správy, ako aj na podnikateľské prostredie, preto je potrebné doplniť dokument „Doložka vplyvov“. Zároveň je potrebné objasniť zo strany spracovateľov koncepcie prečo by nemala Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby žiadny sociálny vplyv.