LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
13. Zásadná pripomienka k: časti „5.2.5 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – Systémové riešenia“ (str. 29)
Navrhujeme, aby sa v rámci možných alternatív riešenia energetickej chudoby v podmienkach Slovenskej republiky upustilo od zavedenia sociálnej tarify.

Odôvodnenie:
Stotožňujeme sa s názorom prezentovaným v Koncepcii a síce, že sociálna tarifa nepredstavuje koncepčné riešenie. Máme za to, že správne nastavenie výšky príspevku na energie dokáže efektívne pomôcť energeticky chudobným odberateľom bez toho, aby bolo potrebné meniť fungujúci tarifný systém a nastavené procesy súvisiace s objednávaním/zmenami zaradenia odberných miest do príslušných tarifných skupín.