LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
11. Zásadná pripomienka k časti „5.2.4 Ministerstvo dopravy a výstavby SR -  Systémové riešenia“, (str. 28)
Navrhujeme doplniť nový bod c) s nasledovným znením:

„c) z environmentálneho hľadiska budú bonifikované zateplenia rodinných domov a bytových domov, v ktorých zdroj vykurovania spaľuje tuhé palivá.“.

Odôvodnenie:
Problém energetickej chudoby je v mnohých prípadoch aj environmentálnym problémom, pretože najlacnejšie palivá majú aj najhoršie ekologické parametre, či už sa to týka produkcie znečisťujúcich látok zhoršujúcich kvalitu ovzdušia alebo skleníkových plynov. Zvýšením energetickej hospodárnosti budov sa zníži aj spotreba palív a tým pádom aj produkcia škodlivých emisií, ktoré majú aj negatívny vplyv na zdravie obyvateľov. Z uvedeného dôvodu by preto malo byť zohľadňované aj environmentálne hľadisko a zatepľovanie budov so zdrojmi vykurovania na tuhé palivá by mali byť bonifikované vyššou výškou dotácie.