LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
9. Zásadná pripomienka k časti „5.2.1 Ministerstvo hospodárstva SR – Systémové riešenia, písm. e)“ (str. 26 – 27)
Navrhujeme, aby na účely investícii do rekonštrukcie sietí, prípojok a odberných zariadení odberateľov bol potrebný objem finančných prostriedkov zabezpečený vo forme modernizačného formu / dotácií a pod. (obdobne, ako je to napr. v prípade projektu „Zelená domácnostiam“). Zároveň navrhujeme, aby prípadné rekonštrukcie sietí a zariadení neboli vnímané ako nevyhnutnosť, ale aby sa aplikoval individuálny prístup a potreba investícii sa dôkladne zvažovala vždy v individuálnych prípadoch.  

Odôvodnenie:
V Koncepcii sa rekonštrukcie považujú za nevyhnutnosť, avšak bez toho, aby boli bližšie vymedzené ich podmienky a s tým súvisiaca participácia dotknutých subjektov (vlastník, odberateľ, PDS, iný subjekt). Koncepcia taktiež nestanovuje, z akých zdrojov majú byť rekonštrukcie financované. Uvedené riešenie tak aktuálne vyznieva zmätočne a nejaví sa ako systémové.