LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
6. Zásadná pripomienka k časti 5.1.1  odsek „Zavedenie príspevku na energie“ (str. 21 – 23) a k na ňu nadväzujúcej časti  „Kreditný merací systém ako jedna z alternatív“ na str. 22 
Navrhujeme, aby sa v rámci možných alternatív riešenia energetickej chudoby v podmienkach Slovenskej republiky upustilo od tzv. kreditného meracieho systému a s ním spojeného zavádzania kreditných meradiel.

Odôvodnenie: 
Ako jedno z operatívnych riešení materiál navrhuje využitie kreditných meradiel, s tým, že náklady na zavádzanie budú znášať distribučné spoločnosti. Toto riešenie sa objavuje v Koncepcii bez predchádzajúcej verejnej konzultácie s distribučnými spoločnosťami. Konzultácie považujeme za potrebné uskutočniť z dôvodu, že zavádzanie kreditných meradiel, tak ako je popísané v materiáli neodráža súčasný stav používaný v praxi a súčasný stav technických možností v oblasti meradiel. Modelový príklad použitý v koncepcii navrhujeme úplne vypustiť z tohto materiálu, nakoľko ilustruje len jeden špecifický prípad, kedy sú všetci užívatelia kreditných meradiel sústredení v jednej oblasti. V skutočnosti však energetickí chudobní odberatelia budú rozptýlení po celom území Slovenska. 

Pri využití kreditných meradiel na riešenie energetickej chudoby budú vznikať aj problémy týkajúce sa uplatňovania cien a fakturácie, ktorých riešenie materiál ani nenaznačuje. 

Náklady spojené so zavádzaním kreditných meradiel musia byť súčasťou oprávnených nákladov distribučných spoločností.

Považujeme tiež za potrebné upozorniť, že pri príprave primárnej a sekundárnej legislatívy je nutné doriešiť aj to, že:
• súčasná legislatíva nepozná pojem „kreditné meradlo“, preto by malo byť ustanovené v legislatíve spolu so všetkými súvisiacimi právami a povinnosťami účastníkov trhu, ak sa predkladateľ / zákonodarca tak rozhodne
• je potrebné ustanoviť prerušenie distribúcie z dôvodu dočerpania kreditu / to súčasná legislatíva nepozná,
• je potrebné ustanoviť, že na tieto meradlá sa nevzťahuje odpočtová povinnosť distribučných spoločností (odpočítať spotrebu aspoň raz do roka)
• je potrebné ustanoviť prípadné obmedzenia (napr. nemožná zmena dodávateľa), resp. vyriešiť otvorené záležitosti (napr. čo so zmenou ceny k 1. januáru nasledujúceho roka) v prípade odberateľov s kreditným meradlom a pod.

V kontexte energetickej chudoby považujeme za potrebné rozlišovať medzi chudobou ako takou (t.j. obyvateľmi, ktorí majú nízke príjmy a sú v hmotnej núdzi, no zároveň majú záujem energie odoberať a riadne za ne platiť) a stavom, keď sa obyvatelia úhradám za energie zámerne vyhýbajú (t.j. napr. neplatiči alebo neoprávnení odberatelia). Tomuto rozlíšeniu je zároveň potrebné prispôsobiť vhodné opatrenia.

Kombináciu opatrení „príspevok na energie“ a „systém kreditných meracích systémov“ považujeme za nesystémovú a jej realizácia v praxi by bola značne obtiažna a nákladná. Príspevok na energie je opatrením, ktoré prispeje k riešeniu energetickej chudoby (nakoľko obyvateľom v hmotnej núdzi pomôže uhradiť účty za energie), avšak zavedenie kreditných meradiel na tento účel nie je efektívnym riešením.

Koncepcia obsahuje rámcový návrh postupu pri poskytovaní príspevku pre energeticky chudobné domácnosti, avšak neobsahuje žiadny návrh týkajúci sa kreditných meracích systémov (t.j. nevyplývajú z nej žiadne okolnosti a podmienky umiestňovania, udržiavania, monitorovania kreditných meradiel a pod.). Dodávame, že tak ako predložená koncepcia, aj súčasná právna úprava je v tomto smere zatiaľ nedostatočná .

Hmotná núdza obyvateľa a jeho zaradenie v kategórii energeticky chudobných nemusí predstavovať trvalý stav a obyvateľ aj v priebehu jedného kalendárneho roka môže svoje príjmy navýšiť a prestať byť v hmotnej núdzi a energeticky chudobný. Ak táto zmena nastane a obyvateľ stratí nárok na príspevok, jeho vyplácanie sa zastaví. Takto operatívne však nie je možné konať vo vzťahu k už namontovanému meradlu na odbernom mieste a vždy, keď obyvateľ prestane byť energeticky chudobný, toto meradlo vymeniť za iné (pozn. to isté platí aj v opačnom prípade, t.j. ak sa obyvateľ stane energeticky chudobným a má na svojom odbernom mieste už namontované nekreditné meradlo, ktoré bude potrebné vymeniť za kreditné). Z kapacitných, technických a aj vopred nepredvídateľných nákladových dôvodov je premiestňovanie meradiel medzi odbernými miestami (podľa toho, ktoré odberné miesto sa ocitne v kategórii energeticky chudobných alebo stratí tento status) v súčasných podmienkach fungovania trhu s plynom nerealizovateľné.
V Koncepcii sú primárne spomenuté kreditné meradlá spotreby elektriny, nie plynu. Napriek tomu  však už v tomto štádiu úvah dávame do pozornosti, že systém fungovania kreditných meradiel elektriny nie je možné analogicky aplikovať aj na meradlá plynu. Existujú technické riešenia na diaľkové automatické prerušenie dodávky zemného plynu, z bezpečnostných dôvodov je ale nevyhnutné obnoviť dodávku zásahom na mieste (nie diaľkovo a automaticky),  aby bolo zaručené, že všetky spotrebiče sú odstavené od plynu (horáky na šporákoch, večný plameň na starších typoch kotlov a ohrievačov). V opačnom prípade hrozí únik plynu do prostredia a nebezpečenstvo výbuchu. Ďalším limitujúcim faktorom nasadenia týchto zariadení je legislatívne nedoriešené umiestňovanie elektrických zariadení s bezpečným napätím v zóne s nebezpečenstvom výbuchu.
V tejto súvislosti máme zároveň za to, že zapínanie / vypínanie odberu  energií nie je systémovým riešením a nie je spôsobilé eliminovať energetickú chudobu obyvateľov. Akceptujeme úvahy o tom, že pre obyvateľov by mohlo byť prospešné, ak by si sami dokázali priebežne monitorovať stav spotreby energií. Na tento účel však môže slúžiť aj iné flexibilnejšie opatrenie vo forme štandardizovaného informačného letáku (alebo aj elektronickej notifikácie), ktorým by odberatelia priebežne od svojho dodávateľa energií dostávali avízo o vývoji spotreby na ich odbernom mieste a na základe toho by si vedeli svoju spotrebu prispôsobovať. 
Aj v nadväznosti na uvedené dôvody je podľa nášho názoru zrejmé, že poskytovanie príspevku na energie môže prispieť  pri riešení energetickej chudoby a obyvateľom pomôcť, avšak celoplošné zavedenie kreditného systému merania a kreditných meradiel nie je na tento účel vhodným riešením.