LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
5. Zásadná pripomienka k časti 5.1.1- Zavedenie príspevku pre energeticky chudobné domácnosti (str. 21)
Navrhujeme zjednodušiť uvedený postup tak, aby bola poskytovaná domácnostiam, ktoré sú ohrozené energetickou chudobou poukážka (vo forme papierového, poštového alebo elektronického poukazu), ktorú môžu uplatniť len na úhradu u dodávateľa energie.

Navrhujeme vypustiť občana ako medzičlánok/nositeľa informácie od miestne príslušného odboru sociálnych vecí k dodávateľovi elektriny (tepla, plynu) a túto funkciu prenechať miestne príslušného odboru sociálnych vecí, ktorý na základe podkladov od občana/odberateľa  bude disponovať všetkými potrebnými informáciami na postúpenie informácie/ potvrdenia priamo dodávateľovi elektriny(plynu, tepla).

Zároveň chceme tiež upozorniť na to, že nedoplatky vznikajú odberateľom väčšinou po vystavení vyúčtovacej faktúry, ktorá im je vystavovaná vždy v rámci ich zúčtovacieho cyklu – každý rok v rovnakom mesiaci. Takže určitej skupine odberateľov vznikajú nedoplatky pred vykurovacím obdobím a ďalšej skupine počas vykurovacieho obdobia.

Odôvodnenie:
Schéma uvedená v obrázku 3 časti 5.1.1 je komplikovaná pre všetky zúčastnené strany. Schéma nezohľadňuje možnosť rôznych dodávateľov jednotlivých druhov energií pre jedného odberateľa a vyčísľuje príspevok len jednotne za všetky energie. Schéma tiež nezohľadňuje možnosti zmeny dodávateľa počas roka, v rámci odpočtového cyklu, v ktorom je odberné miesto odberateľa zaradené, alebo dopady prerušenia priznania príspevku. Navrhovaná schéma by si tiež vyžiadala vysoké náklady všetkých dodávateľov energií na zmenu fakturačných systémov, pričom návrh neuvádza akým spôsobom by tieto náklady boli dodávateľom kompenzované. Vzhľadom na spomenuté negatíva navrhujeme ako vhodnejší nástroj zaviesť úhradu prostredníctvom poukazu na spotrebu energií, ktorým by odberatelia uhradili časť faturovanej sumy (poukaz možno vystaviť na menšie sumy a rozdeliť celkovú sumu na viaceré časti a použiť osobitne u dodávateľa elektriny, plynu alebo tepla). Systém poukazov by bol administratívne jednoduchší, aj keď aj v takom prípade by sa dodávatelia stali úvercami do doby preplatenia poukazov, výrazne by sa však systém zjednodušil. Alternatívnym jednoduchým a efektívnym riešením pre dotknutých odberateľov riešením by mohla byť tiež znížená sadzba DPH na energie pre energeticky chudobné domácnosti.