LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2. Zásadná pripomienka k návrhu Koncepcie ako celku
Koncepcia bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania bez  predchádzajúcej diskusie s odbornou verejnosťou a zainteresovanými subjektmi. Zverejnenie Koncepcie, ako dokumentu, ktorý má vplyv na všetkých dodávateľov energií na Slovensku, ale aj ďalšie subjekty, na pripomienkovanie počas 9 pracovných dní neposkytuje dostatok času na dôkladnejšiu analýzu a priestor na predloženie podrobnejších pripomienok. 

Navrhujeme pred ďalším pokračovaním v legislatívnom procese k návrhu Koncepcie riadne posúdiť vybrané vplyvy návrhu Koncepcie v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 24 zo 14. januára 2015 v znení ďalších uznesení a následne návrh Koncepcie, spolu s dopracovanou doložkou vplyvov predložiť na konzultácie, predbežné pripomienkové konanie a následne na medzirezortné pripomienkové konanie.

Všetky opatrenia navrhované na riešenie otázky energetickej chudoby musia byť transparentné, nediskriminačné, adresné, efektívne a nesmú mať negatívny dopad na fungovanie trhu s energiami. 

Odôvodnenie: 
Sprievodná dokumentácia k návrhu Koncepcie, konkrétne doložka vybraných vplyvov a predkladacia správa, uvádza, že Koncepcia v tomto štádiu nebude mať vplyv na žiadnu z posudzovaných oblastí, pričom toto konštatovanie nie je podložené žiadnou analýzou. Súdiac podľa všeobecných opatrení pre riešenie energetickej chudoby, tieto, ak majú byť implementované, môžu mať nepochybne vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy, napríklad účinná podpora na zvýšenie energetickej hospodárnosti domov, informačné povinnosti a poradenstvo vo vzťahu k odberateľom energií alebo postupy pre energetické spoločnosti, ak sa domácnosť ocitne v situácii, kedy nebude môcť zaplatiť za dodanú energiu. Vzhľadom na uvedené, navrhujeme stiahnuť materiál z pripomienkového konania, riadne posúdiť vybrané vplyvy návrhu Koncepcie v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 24 zo 14. januára 2015 v znení ďalších uznesení, návrh Koncepcie predložiť na konzultácie, predbežné pripomienkové konanie a následne opakovane predložiť na pripomienkové konanie.

Definovaniu energetickej chudoby na Slovensku a následne prijatiu akýchkoľvek opatrení by mala predchádzať rozsiahla odborná diskusia všetkých zainteresovaných strán, t.j. nielen Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ale aj Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ostatných zainteresovaných subjektov, orgánov štátnej správy, energetických spoločností, organizácií na ochranu práv spotrebiteľov a spotrebiteľskej verejnosti. 

Opatrenia na riešenie problému energetickej chudoby by mali byť transparentné, nediskriminačné, adresné a efektívne a mali by byť implementované na základe dôkladnej analýzy tak, aby nemali negatívny dopad na energetický trh.

Niektoré z navrhnutých všeobecných opatrení a vládnych schém riešenia energetickej chudoby uvedených v návrhu Koncepcie sa javia byť neefektívne nielen podľa skúseností iných členských štátov Európskej únie, ale aj z textu samotnej Koncepcie. Ide najmä o druhy osobitných „sociálnych“ taríf za dodávku energií alebo príspevkov štátu na platby za energie, ktoré nie sú schopné problém energetickej chudoby vyriešiť, keďže nemotivujú odberateľov, aby zmenili svoje zaužívané zvyklosti spotreby energie, využívali ju efektívnejšie a znižovali jej spotrebu. Zavádzaniu inteligentných meracích systémov by malo predchádzať dôkladné posúdenie nákladov súvisiacich s ich zavedením a možných prínosov z ich využívania. 

Odberatelia spĺňajúci podmienky energetickej chudoby sú spravidla zároveň odberateľmi s relatívne vysokou spotrebou energií. Najúčinnejšími opatreniami na boj s energetickou chudobou sú adresné opatrenia v oblasti sociálnej politiky prepojené s opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti, ktorých cieľom je znížiť spotrebu odberateľov, a to vo forme zliav alebo dotácií na opatrenia zvyšujúce energetickú efektívnosť domácností spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, najmä s cieľom modernizácie zastaraných budov vo forme napr. zatepľovania, výmeny starých okien alebo nákupu efektívnych kondenzačných plynových kotlov. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť zníženie spotreby energií odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a tým výrazne znižovať ich výdavky na energie.