LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Zásadná pripomienka k materiálu ako celku
Koncepcia predstavuje materiál, ktorý by už mal jasne definovať, ktoré opatrenia majú byť realizované, prípadne aj v akom časovom horizonte. Predložený návrh Koncepcie obsahuje viacero alternatív riešenia problému energetickej chudoby a je aj pojmovo nejednotný (napr. znížená cena/sociálna tarifa a podobne). Niektoré alternatívy sú v materiáli podrobnejšie popísané, niektoré načrtnuté len okrajovo, pričom z materiálu nie je zrejmé kto bude rozhodovať o realizovaní/nerealizovaní konkrétnej alternatívy.

Keďže materiál obsahuje aj alternatívu na riešenie energetickej chudoby vo forme zavedenia sociálnych taríf, považujeme za potrebné poukázať na znenie novej smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. 

Podľa čl. 5 ods. 2 a nasl. členské štáty zabezpečia ochranu energeticky chudobných a zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v zmysle článkov 28 a 29 prostredníctvom sociálnej politiky alebo inak než verejnými zásahmi do stanovovania cien dodávok elektriny.

Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu členské štáty uplatňovať verejné zásahy do stanovovania cien dodávok elektriny pre energeticky chudobných alebo zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti. Na takéto verejné zásahy sa vzťahujú podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5.Verejné zásahy do stanovovania cien dodávok elektriny:
a)  musia sledovať všeobecný hospodársky záujem a nepresahovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie všeobecného hospodárskeho záujmu;
b)  musia byť jasne vymedzené, transparentné, nediskriminačné a overiteľné;
c)  elektroenergetickým firmám z Únie musia zaručovať rovnocenný prístup k odberateľom;
d)  musia byť časovo obmedzené a primerané z hľadiska príjemcov;
e)  účastníkom trhu nesmú spôsobovať dodatočné diskriminačné náklady.

Koncepcia by už mala pracovať aj s novou európskou legislatívou, ktorá momentálne vstupuje do platnosti a obsahuje aj právnu úpravu, ktorá ovplyvní spôsob riešenia problému energetickej chudoby. Materiál v súčasnom znení obsahuje len odkazy na legislatívu z tretieho energetického balíčka.