LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSE, a.s. (Východoslovenská energetika a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
kap. 5.2.1 verejný dodávateľ
Nový inštitút tzv. verejného dodávateľa je potrebné bližšie špecifikovať čo do definície verejného dodávateľa energií, požiadaviek na jeho výkon, podmienok, za ktorých bude zabezpečovať dodávku, postavenie na trhu s elektrinou a plynom.

Odôvodnenie:
Návrh Koncepcie vytvára rozpor medzi inštitútom verejného dodávateľa a opatrením v podobe zákazu prerušenia dodávok. Ak cieľom verejného dodávateľa bude zabezpečovať dodávky pre energeticky chudobných odberateľov, zákaz prerušenia dodávok stráca na význame tak, ako je v koncepcii spomenutý.