LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSE, a.s. (Východoslovenská energetika a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
kap. 5.2.1 zákaz prerušenia dodávky

Nesúhlasíme so zákazom prerušenia dodávky a distribúcie pre neplatenie počas vykurovacieho obdobia tak, ako je popísaný v koncepcii.

Odôvodnenie:
Zákon o energetike upravuje podmienky, za akých môže dodávateľ požiadať PDS o prerušenia dodávky, zároveň chráni aj odberateľa, ktorý musí byť na svoj splatný záväzok vopred upozornený, je mu poskytnutá primeraná lehota na uhradenie dlhu a nie je neobvyklé, že na jeho uhradenie dodávateľ poskytuje splátkový kalendár. Návrh koncepcie obmedzuje zákonné právo dodávateľa a narúša tak z nášho pohľadu už dnes adekvátne vyvážený vzťah medzi dodávateľom a odberateľom. Nielenže tento inštitút môže byť v praxi zneužívaný zo strany odberateľov, ale neodpojenie a následné narastanie dlhu by odberateľa dostávalo do ešte horšej finančnej pozície. Pokiaľ tento inštitút má byť zavedený, navrhujeme jasne definovať, kto prevezme záväzok za odberateľa, aké budú podmienky poskytnutia splátkového kalendára, aké budú podmienky jeho uhrádzania zo strany odberateľa a aké následky bude mať neuhrádzanie aj poskytnutého splátkového kalendára.