LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K hodnoteniu sociálnych vplyvov
Predložený návrh predpokladá  pozitívne sociálne vplyvy týkajúce sa bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov – vplyvy na hospodárenie dotknutých domácností, a tiež aj bodu  4.2  - zlepšenie prístupu k zdrojom, právam, tovarom a službám. Tieto vplyvy  je potrebné v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov označiť v bode  9 doložky vybraných vplyvov  a v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov (príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov) zhodnotiť v analýze sociálnych vplyvov. Ak predkladateľ v tomto štádiu nevie kvantitatívne zhodnotiť sociálne vplyvy navrhovaných opatrení, resp. možných návrhov riešení, je potrebné uviesť aspoň ich kvalitatívne hodnotenie spolu so stručným opisom hodnotených návrhov opatrení so sociálnym vplyvom a špecifikáciou dotknutých skupín. Túto skutočnosť odporúčame zohľadniť aj v príslušnom texte predkladacej správy.