LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu k časti 5.2.2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Systémové riešenia
- systémové riešenie uvedené pod písm. e) žiadame uviesť v znení „V spolupráci s príslušnými ministerstvami priorizovať podporu tvorby pracovných miest v sektoroch a regiónoch, ktorých obnova, reštrukturalizácia a rozvoj vytvoria predpoklady na zvýšenie ich príspevku k ekonomickému rastu, a tým aj k rastu zamestnanosti.“ 
Odôvodnenie: Politika zamestnanosti má vytvárať podmienky pre vstup na trh práce pre všetkých, ktorí môžu pracovať, chcú pracovať, hľadajú prácu a pre udržateľnú zamestnanosť, pričom aktívnymi opatreniami na trhu práce je podporovaná zamestnanosť, zamestnateľnosť a udržanie zamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie. MPSVR SR nemá kompetenciu ani zodpovednosť za tvorbu pracovných miest v sektoroch a regiónoch ktorých obnova, reštrukturalizácia a rozvoj vytvoria predpoklady na zvýšenie ich príspevku k ekonomickému rastu, a tým aj k rastu zamestnanosti. Uvedené súvisí s hospodárskou politikou.