LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu k  časti 5:
Zásadne nesúhlasíme s úlohami, ktoré sú pre rezort práce, sociálnych vecí a rodiny zadefinované v časti 5 bez odbornej diskusie. Konkrétne uvádzame k niektorým navrhovaným úlohám:  

5.1.1 Zavedenie príspevku na energie (novozavedená zložka príspevku na bývanie) - žiadame vypustiť celú časť
Odôvodnenie: Predmetom žiadnej diskusie nebolo zavedenie príspevku na energie alebo ako samostatnej zložky príspevku na bývanie. Práce na príprave novej legislatívnej úpravy príspevku na bývanie sú v štádiu rozpracovanosti, z toho dôvodu nám nie je známe, ako prišiel predkladateľ k takým konkrétnym záverom. Z uznesenia vlády SR v č. 13/2015 vyplýva pre MPSVR SR úloha vypracovať novú legislatívnu úpravu príspevku na bývanie, avšak jeho podstatou je prispievanie zo strany štátu predovšetkým nízkopríjmovým domácnostiam na úhradu nákladov za bývanie. V rámci nákladov na bývanie sú premietnuté výdavky nájomné, na energie, vodu, iné služby a pod.. Táto úloha stále platí a SR pristupuje k riešeniu zvýšenej záťaže príjmu domácnosti vo vzťahu k výdavkom na bývanie komplexne. Jeho účelom však nie je primárne riešiť samostatne energie.