LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu k časti 2

Navrhujeme do materiálu zapracovať problematiku tzv. nelegálnych obydlí v marginalizovaných komunitách, vrátane príslušných opatrení a doplniť spolupracujúci subjekt Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity
Odôvodnenie: Problematiku tzv. nelegálnych obydlí považujeme za dôležitú v kontexte energetickej chudoby. Administratívne údaje v prepojení s Atlasom rómskych komunít ukazujú, že pre domácnosti v hmotnej núdzi v marginalizovaných komunitách často nevzniká nárok na príspevok na bývanie, ktorý predkladaný materiál uvádza ako jedno z hlavných opatrení na znižovanie energetickej chudoby. V roku 2017 malo na Slovensku nárok na príspevok na bývanie 22 % všetkých domácností v systéme pomoci v hmotnej núdzi. V obciach s koncentrovanými marginalizovanými rómskymi komunitami bol príspevok na bývanie priznaný len 11 % domácnostiam v systéme pomoci v hmotnej núdzi. Preto navrhujeme do materiálu doplniť opatrenia zamerané na podporu legalizácie obydlí, vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov alebo podporu pri realizácii stavby nových obydlí pre obyvateľov marginalizovaných komunít.