LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu k časti 2: 

Navrhujeme v materiáli uviesť: 

1. medzinárodné porovnanie výdavkov rôznych typov domácností na energie ako podiel z celkových výdavkov domácností.
Odôvodnenie: Uvedené porovnanie, najmä s ohľadom na ohrozené skupiny ako sú  nízkopríjmové domácnosti či seniori, považujeme za potrebné na doplnenie opisu situácie na Slovensku a v EÚ. Na základe údajov z Eurostatu (Eurostat [hbs_str_t211], Eurostat [hbs_str_t225], Eurostat [hbs_str_t223]) mali slovenské domácnosti v roku 2015 druhý najvyšší podiel výdavkov na elektrinu, plyn a iné palivá v domácnosti (11,4 % výdavkov) z krajín EÚ, pričom priemer EÚ predstavoval 6,7 % a priemer krajín V3 (Česko, Maďarsko a Poľsko) 10,7 %. Pre osoby staršie ako 60 rokov na Slovensku tvorili výdavky na energie 15 % celkových výdavkov, teda najvyšší podiel v EÚ. Priemer EÚ dosahoval 8,2 % a priemer štátov V3 12,9 %. Pätina domácností s najnižším príjmom dávala na Slovensku až 16,1% na energie (priemer EÚ bol 9,4 % a priemer V3 14,2%). Keďže výdavky slovenských domácností vrátane seniorov a nízkopríjmových domácností patria k najvyšším v EÚ, odporúčame tieto údaje uviesť aj priamo v texte materiálu.

2. Navrhujeme v materiáli uviesť medzinárodné porovnanie cien energií z pohľadu parity kúpnej sily.
Odôvodnenie: V predloženom materiáli na str. 12 sa uvádza, že „(...) z pohľadu parity kúpnej sily (...) sú ceny elektriny, resp. plynu pre obyvateľstvo na Slovensku nad priemerom EÚ“. K uvedenému tvrdeniu navrhujeme doplniť údaje (porovnanie cien z pohľadu parity kúpnej sily) alebo zdroj informácií. Uvedené porovnanie považujeme za potrebné na doplnenie kontextu o príčinách energetickej chudoby. Považujeme za potrebné, aby predkladateľ doplnil do tohto porovnania aj údaje o koncových cenách tepla dodávaného centrálnymi systémami