LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu 

Žiadame,  aby sa  riešenia problémov energetickej chudoby predkladaného materiálu neobmedzovali najmä na jednu z ich príčin, a to nedostatočné príjmy dotknutých ohrozených skupín domácností v spojení s tým, že energetická chudoba ohrozuje  uvedené identifikované  skupiny obývajúce energeticky značne neefektívne obydlia. Aj v nadväznosti na naše predchádzajúce pripomienky považujeme za potrebné, aby sa predkladateľ zaoberal výškou ceny za dotknuté energie ako jednou u hlavných príčin energetickej chudoby, a to aj vo vzťahu k pravidlám ich cenotvorby a k postaveniu dotknutých výrobcov na trhu (aj v porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami). Považujeme za potrebné, aby predkladateľ zvážil aj tieto skutočnosti a podrobne sa nimi zaoberal vo vzťahu  k vysokým cenám energií ako jednou z hlavných príčin energetickej chudoby, vyhodnotil tieto skutočnosti v predkladanom materiáli a navrhol opatrenia na elimináciu ich negatívnych dôsledkov.