LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu 

Všeobecne: 
Jednou z hlavných príčin energetickej chudoby podľa predkladateľa je monopolné postavenie dodávateľov tepla v centrálnych systémoch a ich cenová politika. Považujeme  preto za potrebné, aby sa predkladateľ zaoberal v predloženom materiáli dôslednejšie aj touto príčinou. Odporúčame v tejto súvislosti zamerať sa na pravidlá cenotvorby tejto energie; napríklad, v akej miere sa podieľa spotrebiteľ a výrobca na strate na teple, ktorá vznikne „po ceste“ ešte pred tým, ako je teplo dodané k domu spotrebiteľa, resp. bytovému domu spotrebiteľov,  či už z dôvodu poruchy alebo zastarania materiálov prepravných systémov, alebo ich zlej údržby. Ak tieto straty znášajú v Slovenskej republike spotrebitelia, resp. ich znášajú vo významnej miere, odporúčame v tejto súvislosti doplniť do materiálu porovnanie, akou mierou sa v iných, vyspelosťou porovnateľných krajinách, spotrebitelia podieľajú na týchto stratách a akou výrobcovia. Odporúčame, aby sa predkladaný materiál zaoberal aj výrobcami tepla, ich spravovaním prepravných zariadení a systémov, napr.. ako sú motivovaní títo výrobcovia, aby  investície do prepravných zariadení uskutočňovali. Medzi skupiny ohrozené energetickou chudobou predkladateľ identifikoval aj samoživiteľov a nezamestnaných, ktorí žijú v bytoch s veľkými energetickými stratami. Aj v súvislosti s vyššie uvedeným odporúčame doplniť zhodnotenie (napr. prostredníctvom modelových príkladov), do akej miery  vstupujú do ceny tepla jej zložky, ktoré nesúvisia so spotrebou a teda nie sú ovplyvňované jej znižovaním a do akej miery sa úspora na teple, ktorá vznikla pri premene obydlia na energeticky efektívne (vhodným zateplením), premietne do úspory na výdavkoch domácností na teplo dodávané z centrálnych systémov a ako reflektuje túto úsporu príslušná cenotvorba,  keďže podpora zatepľovania obydlí je aj podľa predkladaného materiálu jedným z hlavných riešení problematiky energetickej chudoby.