LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky

- k návrhu úlohy C.6. (a C.5.)
Žiadame úlohu C.6. z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky vypustiť. 
Odôvodnenie: V predloženom materiáli sa uvádza, že Inštitút pre výskum práce a rodiny vypracuje výskumnú úlohu na tému „Analýza minimálnych výdavkov na bývanie a záťaže výdavkov na bývanie na celkovom príjme domácnosti“. Vypustenie tejto úlohy z navrhovaného uznesenia navrhujeme z dôvodu, že uvedená analýza nebude predkladaná na rokovanie vlády Slovenskej republiky a bude podľa predkladaného materiálu slúžiť ako východiskový podklad pri nastavení parametrov a kritérií pre výpočet nového príspevku na bývanie. Zároveň upozorňujeme, že navrhovaná úloha sa podľa predloženého návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky má splniť do 31.marca 2020, čo nie je, vzhľadom na vyššie uvedený účel analýzy, v súlade s termínom ďalšej  úlohy pre naše ministerstvo č. C.8. vyplývajúcej z predmetného návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky – do 31. decembra 2019 vypracovať legislatívnu úpravu poskytovania príspevku na bývanie. Táto pripomienka sa rovnako vzťahuje aj na úlohu č. C.5.