LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v podkapitole 5.25 vypustiť všetky uvádzané systémové riešenia. 

Odôvodnenie:

Máme za to, že zavedenie sociálnych taríf je v rozpore s pripravovanou Smernicou o vnútornom trhu s elektrinou, v ktorej sa v článku 5 ods. 2 uvádza, že riešenie energetickej chudoby musí byť zabezpečené inak než zásahmi do stanovovania cien dodávok elektriny. Z toho dôvodu takéto riešenie nebude možné, podľa tohto návrhu Smernice, aplikovať.