LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť riešenie uvedené v podkapitole 5.2.1 časť „Systémové riešenia“ písm. e) nakoľko z uvedeného nie je zrejmé, aké systémové riešenie by malo byť vykonané.

Odôvodnenie:

Elektrické prípojky, ktoré sú súčasťou distribučnej sústavy PDS vyhovujú bezpečnej prevádzke. Ak koncepcia prehlasuje, že odberné elektrické zariadenia nevyhovujú bezpečnej prevádzke tak zároveň prehlasuje, že vlastníci týchto odberných elektrických zariadení porušujú platnú legislatívu a ohrozujú život a zdravie obyvateľov tejto krajiny. Z toho dôvodu by mali byť urýchlene odpojené a zrekonštruované, pričom nie je uvedené, kto by mal tieto náklady znášať. Každopádne kreditné meradlá, resp. kreditný systém nevyrieši nevyhovujúci technický stav odberných elektrických zariadení, za ktoré zodpovedá užívateľ sústavy a nie prevádzkovateľ sústavy.