LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:
Žiadame text v časti 5.2.4 upraviť nasledovne:
"Vo vecnej pôsobnosti rezortu dopravy a výstavby je zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Systémové riešenie:
a) Poskytovanie účinnej podpory zlepšovania energetickej hospodárnosti bytových domov a rodinných domov.".
Odôvodnenie:
Novela zákona uvedená v druhej vete nezavádza novú formu podpory, ktorá by mala obsahový súvis s predmetom predkladanej koncepcie. Ministerstvo má zavedené legislatívne opatrenie a nástroje v oblasti zlepšovania energetickej hospodárnosti bytových budov. Zníženie spotreby energie sa môže dosiahnuť zateplením, zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa budovy, a tým znížením potreby tepla na vykurovanie.