LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť v podkapitole 5.1.1 časť „Kreditný merací systém ako jedna z alternatív“ 

Odôvodnenie:

Domnievame sa, že inštalácia kreditných meracích systémov by mala byť založená dobrovoľnom rozhodnutí PDS. Ako vyplýva aj z uvedeného príkladu, kreditný merací systém má zmysel aplikovať len v geograficky koncentrovaných komunitách zasiahnutých energetickou chudobou. Jeho aplikácia však nezávisí len od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ale aj od dodávateľa, ktorý musí súhlasiť s tým, že na jeho odbernom mieste bude dochádzať k odpájaniu (s čím súvisí aj nákup elektriny pre tieto OM), ako aj od vlastníka  odberného miesta, ktorý musí súhlasiť s inštaláciou a zabezpečením kreditného meradla. Pričom legislatíva nielenže nepozná pojem „kreditné meradlo“, zároveň však neumožňuje PDS prerušiť dodávku elektriny po vyčerpaní kreditu. V zmysle platnej legislatívy  je však proces prerušenia distribúcie jasne popísaný a v tomto prípade neaplikovateľný. Preto je možné toto riešenie navrhovať až po zmenách v primárnej legislatíve, ktoré zároveň zabezpečia, že náklady na kreditné meradlá sú oprávnenými nákladmi, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zohľadní v regulovaných cenách.
Zároveň by sme radi uviedli, že je aj v záujme PDS, aby eliminoval vznik dubióznych pohľadávok, a preto ak to bude technicky a legislatívne umožnené a odsúhlasené s dodávateľom elektriny a vlastníkom odberného miesta môžu byť v niektorých geograficky ucelených lokalitách inštalované kreditné meradlá. Malo by to byť však na dobrovoľnej báze pre PDS a nie ako opatrenie uvedené v koncepcii.
Okrem toho by sme radi poukázali, že kreditné meradlá a ich aplikácia je v priamom rozpore s navrhovaným systémovým opatrením odpájania odberateľov od dodávky elektriny.