LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť všetky ustanovenia o využívaní kreditných meradiel z podkapitoly 5.1.1 ako operatívne riešenie.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na fakt, že kreditné meradlá ako také nie sú legislatívne zadefinované a ich aplikácia má vplyv nie len na prevádzkovateľov distribučných sústav, ale aj na dodávateľov a odberateľov, je potrebné, aby sa v tejto oblasti najprv upravila primárna legislatíva a až následne sa kreditné meradlá aplikovali. Zároveň je potrebné upozorniť, že ich použitie je limitované viacerými faktormi.