LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:
Odporúčame v časti 2 na str. 9 v poslednom odseku upraviť vetu nasledovne: "Je potrebné uprednostniť opatrenia na nákladovo efektívnu obnovu existujúcich budov.".
Odôvodnenie:
V materiáli nie sú definované oblasti s najvyššou energetickou chudobou.