LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
pripomienka k zavedeniu tzv. sociálnej tarify a zriadeniu tzv. verejného dodávateľa v zmysle časti 5.2.5
Navrhujeme z Koncepcie vypustiť ako jedno z opatrení zavedenie sociálnej tarify a zriadenie verejného dodávateľa. Alternatívne navrhujeme, aby tzv. sociálna tarifa bola ako spôsob cenovej regulácie dodávky elektriny a plynu ponechaná len v prípade obmedzeného počtu odberateľov elektriny a plynu v domácnosti, ktorí spĺňajú podmienky energetickej chudoby, a len v prípade, že zároveň bude úplne zrušená cenová regulácia dodávky elektriny a plynu pre ostatných odberateľov elektriny a plynu v domácnosti. 
Odôvodnenie:
V Slovenskej republike podlieha dodávka elektriny a plynu odberateľom v domácnosti plošne cenovej regulácii. Cenová regulácia dodávky elektriny a plynu je však krajným prostriedkom, ktorý by nemal byť využívaný plošne, pretože vedie k deformáciám trhu a môže narúšať efektivitu iných opatrení pri odstraňovaní energetickej chudoby. V zmysle Smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorá by mala nahradiť Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, by členské štáty mali umožniť dodávateľom slobodne stanoviť koncové ceny elektriny. Členské štáty môžu zaviesť cenovú reguláciu koncových cien elektriny len pre zraniteľných odberateľov alebo odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky energetickej chudoby, a takéto opatrenia by mali byť primerané a časovo ohraničené. 

Plošné stanovenie regulovaných cien pre všetkých odberateľov elektriny (plynu) v domácnosti, ktoré nezohľadňuje skutočnosť, či odberatelia spĺňajú podmienky energetickej chudoby, pôsobí diskriminačne práve na túto skupinu odberateľov. V prípade elektriny je zrejmé, že dodávka elektriny je v súčasnosti nevyhnutná na zabezpečenie základných potrieb domácností, a teda rozsah odberateľov elektriny, ktorí spĺňajú podmienky energetickej chudoby, by mohol zohľadňovať najmä výdavky na elektrinu a efektívnosť týchto výdavkov v pomere k príjmom. Zároveň však treba uviesť, že v prípade dodávky plynu je potrebné pri stanovovaní rozsahu odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky energetickej chudoby, zohľadniť, že dodávka plynu slúži na viaceré účely, pričom za odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky energeticky chudobných, by mali byť považovaní tí, ktorí spotrebúvajú plynu ako zdroj tepla, resp. teplej vody (v tejto súvislosti nie je efektívne zohľadňovať tie domácnosti, ktoré využívajú plyn len ako zdroj energie na varenie). Upozorňujeme však, že osobitné druhy „sociálnych“ taríf za dodávku energií nie sú schopné problém energetickej chudoby vyriešiť, keďže nemotivujú odberateľov, aby zmenili svoje zaužívané zvyklosti spotreby energie, využívali ju efektívnejšie a znižovali jej spotrebu. Uvedené vyplýva aj zo samotného textu koncepcie keďže Úrad v časti 5.2.5 uvádza, že sociálna tarifa „nepredstavuje koncepčné riešenie, ale za určitých podmienok môže byť prechodným nástrojom riešenia energetickej chudoby“. Akýkoľvek druh sociálnej tarify teda môže byť zavedený len v prípade úplného ukončenia cenovej regulácie dodávky elektriny a plynu pre ostatných odberateľov elektriny a plynu v domácnosti.

Upozorňujeme tiež, že opatrenia, ktoré sú v koncepcii uvedené ako príklad riešenia problematiky energetickej chudoby, ako napríklad regulačná politika na regulačné obdobia 2017-2021 alebo tzv. vratky za plyn, sú aplikované na všetkých odberateľov bez rozlíšenia toho či ide o odberateľov ohrozených energetickou chudobou. Zároveň vratky nemožno považovať za efektívny nástroj pri riešení energetickej chudoby, nakoľko energeticky chudobní odberatelia potrebujú príspevok pri platbe zálohy, nie spätne.

Rovnako nekoncepčným prostriedkom je zavedenie osobitného dodávateľa, tzv. verejného dodávateľa. Návrh koncepcie žiadnym spôsobom nešpecifikuje, ktorý subjekt by mal vykonávať úlohy tzv. verejného dodávateľa a akým spôsobom by mali byť hradené náklady na jeho činnosť. Vzhľadom na uvedené navrhujeme vypustiť z návrhu Koncepcie zriadenie tzv. verejného dodávateľa.