LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
k časti „5.2 Systémové riešenia“ na str. 26 a nasl.
Navrhujeme do tejto časti doplniť nový bod 5.2.6 s nasledovným znením: 
„5.2.6  Ministerstvo životného prostredia SR 
Ministerstvo životného prostredia SR riadi národný projekt „Zelená domácnostiam“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energetiky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. 
 Systémové riešenia: 
a) Poskytovanie účinnej podpory na zvýšenie energetickej efektívnosti zdrojov vykurovania v bytových a rodinných domov.
b) Z hľadiska energetickej efektívnosti je potrebné podporiť znižovanie spotreby energie u energeticky chudobných obyvateľov znížením spotreby tuhých palív prostredníctvom podpory zámeny neefektívnych zdrojov vykurovania v rodinných a bytových domov za efektívnejšie. 
c) Z environmentálneho hľadiska budú v národnom projekte Zelená domácnostiam dodatočne bonifikované také náhrady, pri ktorých dochádza k zámene zdrojov vykurovania na tuhé palivá za ekologickejšie zariadenia využívajúce OZE.“.
Odôvodnenie:
Ministerstvo životného prostredia SR by malo prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam podporovať primárne náhradu neefektívnych, neekologických zdrojov vykurovania za efektívnejšie zdroje využívajúce OZE, čím sa dosiahne synergia medzi zvyšovaním podielu OZE, riešením zhoršenej kvality ovzdušia a riešením energetickej chudoby. Nové, efektívnejšie zariadenia dokážu požadované množstvo tepla vyrobiť z menšieho množstva paliva, takže dochádza k úsporám energie a finančných prostriedkov, čo môže v kombinácií so zateplením výrazne pomôcť pri riešení problému energetickej chudoby. Odôvodenie pre bonifikáciu pri náhrade, pri ktorej dochádza k zámene zdrojov vykurovania na tuhé palivá, je rovnaké ako odôvodnenie v pripomienke č. 5.