LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSE Energia (ZSE Energia, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Upraviť súvisiace koncepty verejného záujmu
Pred detailným definovaním pojmu „energetická chudoba“ navrhujeme upraviť súvisiace koncepty, konkrétne „univerzálnu službu“, „zraniteľných odberateľov“, „dodávateľa poslednej inštancie“ a chránených odberateľov, tak aby bola zrejmá súvzťažnosť medzi jednotlivými kategóriami odberateľov, ktoré majú nárok na rôzne druhy výhod z poskytovania tzv. verejnej služby.

V súčasnosti je nesprávne nastavený koncept zraniteľných zákazníkov v Slovenskej republike, keďže zraniteľným zákazníkom sú všetky domácnosti ako aj malé podniky. Energetická politika EÚ venuje značnú pozornosť znevýhodneným skupinám spotrebiteľov ako sú odberatelia s nízkym príjmom, žijúci v odľahlých oblastiach, s nízkou spotrebou, pretože majú slabú vyjednávaciu silu, sú finančne alebo fyzicky slabí vo vzťahu k dodávateľom. Teda nie všetci spotrebitelia sú zraniteľní, ale len tí, ktorí sú napríklad ťažko zdravotne postihnutí, majú nízky príjem alebo poberajú dôchodok. Ochrana takýchto spotrebiteľov by mala spočívať v zákaze odpojenia v kritickom období, napr. v zime, ak používajú energiu na kúrenie. Zraniteľní odberatelia zároveň môžu byť energeticky chudobní, avšak nie všetci zraniteľní odberatelia sú zároveň energeticky chudobní.