LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Energetická sloboda, Občianske združenie
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K bodu 5.2
Návrh konceptu nekonkretizuje, ako by mali jednotlivé orgány štátu a iné subjekty medzirezortne spolupracovať. Nepopisuje sa, ako by mohlo  vyzerať fungujúce rozdelenie kompetencií medzi orgánmi štátu, miestnej štátnej správy, samosprávami a medzi kľúčovými účastníkmi trhu s energiami. Svet energetiky a sociálny svet zostáva v predloženom návrhu konceptu oddelený. 
Navrhujeme pre elektrinu vytvoriť komunikačnú infraštruktúru systému predplateného odoberania elektriny s možnosťou poskytovania energetického minima. Vybudovanú na platforme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou s prepojením spolupracujúcich organizácií, ktorá by zahŕňala dodávateľov elektriny, distribútorov elektriny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). ÚPSVaR musí byť integrálnou súčasťou riešenia aj v rámci rozumného prepojenia informačných systémov. Bezpapierovo. Nemá sa vyžadovať, aby pracovníci ÚPSVaR rozumeli elektrine, tarifám, vzťahom na trhu s elektrinou, napriek tomu majú mať celý proces úplne pod kontrolou. S možnosťou priebežného monitorovania vývoja platobnej disciplíny domácností, pre prijímanie opatrení a pre vyhodnocovanie účinnosti prijímaných opatrení na ochranu zraniteľných odberateľov. Náklady na pomoc majú byť transparentné a kontrolovateľné. Návrh je postavený na realizovateľnom riešení.