LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Energetická sloboda, Občianske združenie
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K bodu 5.1.1 - Postup pri poskytovaní príspevku pre energeticky chudobné domácnosti
Povinná ponuka splátkového kalendára, ako nástroja pre splácanie nedoplatkov za energie je nedostatočná. Splátkový kalendár je bežne používaným nástrojom, ktorý doteraz situáciu nevyriešil. Bude ešte menej pravdepodobné, že domácnosť bude priebežne platiť splátky, ak bude chránená pred odpojením. 
Z navrhovaného postupu vyplýva, že po jednej vykurovacej sezóne a neplatení bude možné domácnosť pred začiatkom nasledujúcej vykurovacej sezóny odpojiť. Ochrana pre odpojením je tak časovo limitovaná len na jeden rok.  Obyčajný splátkový kalendár preto nemôže byť vnímaný ako systémové riešenie. Zanecháva nezaplatené dlhy. Nerieši problém dodávateľa energií s odpisovaním nevymožiteľných pohľadávok za nedoplatky. 

Navrhujeme zavedenie predplatného spôsobu odoberania energií s možnosťou podmieneného odoberania energií. Podmienkou odoberania by bolo postupné splácanie nedoplatkov. Primeraná časť z predplatného by sa použila úhradu nedoplatkov. Zvyšok z predplatného sa použije na nákup predplatených energií. Vytvorili by sa tak predpoklady, aby sa domácnosti vlastným ústím zbavili nedoplatkov. Zabezpečí sa postupné celoplošné oddlžovanie domácností. Splácanie by bolo opakované, postupné, primerané možnostiam domácnosti. Po nezaplatení splátky by bolo dodávanie energií nakrátko prerušené, do zaplatenia splátky. Potom by bolo dodávanie operatívne obnovené. Bez dodatočných poplatkov. Vytvorí sa silný motivačný mechanizmus splácať pravidelne a načas. Predplatené odoberanie by bolo povinnou ponukou pred odpojením pre neplatenie. Dodávateľom energií postupne ubudne počet neplatičov a nedoplatky znížia sa. Domácnosť s predplateným odoberaním energií sa tak už nikdy nestane neplatičom. Zabezpečí sa tak ochrana zraniteľného odberateľa energií pred odpojením. Návrh je postavený na realizovateľnom riešení na platforme organizátora trhu, so súčinnosťou dodávateľa energií a s inteligentným meraním. Bez nárokov na štátny rozpočet.