LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 5.2.5 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, str. 29:
Zavedenie Sociálnej tarify sa má podľa návrhu týkať iba cien elektriny a plynu. V prípade, ak bude potrebné zavádzať sociálnu tarifu, navrhujeme toto systémové riešenie prepracovať tak, aby sa týkalo aj tepla, ako jedného z hlavných problémov energeticky chudobných domácností.
Odôvodnenie: Keď sa v predošlých častiach tohto materiálu uvádza ako zásadný problém energeticky chudobnej domácnosti zabezpečenie primeranej teploty, nastavenie sociálnej tarify iba na cenu plynu a elektriny je pre energeticky chudobné domácnosti v bytových domoch, kde každá bytová jednotka platí za teplo oddelene, nedostatočné. Taktiež pre energeticky chudobné domácnosti v rodinných domoch, ktoré na kúrenie používajú drevo, nepredstavuje takáto sociálna tarifa systémové riešenie.