LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 5.2.5 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, str. 29:
Žiadame v materiáli doplniť vysvetlenie sociálnej tarify, doplniť uvedenie jej princípov a fungovania, vysvetliť prečo je sociálna tarifa zaradená medzi systémové riešenia koncepcie, keď je zároveň uvedené, že sa nepovažuje za koncepčné riešenie. 
Odôvodnenie: Materiál spomína v súvislosti so systémovým riešením energetickej chudoby zavedenie sociálnej tarify pre ceny elektriny a plynu, čo však materiál ďalej nerozvíja a nepovažuje za koncepčné riešenie. Text podrobnejšie neuvádza ani fungovanie a princípy opatrenia.