LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, časť 5.2.1 Ministerstvo hospodárstva SR, str. 26:
Žiadame vypustiť bod „b) Vytvorenie legislatívnych podmienok pre zákaz prerušiť združenú dodávku elektriny alebo plynu a dodávku tepla na základe žiadosti dodávateľa elektriny, plynu a tepla pri splnení podmienok ustanovených vo vyhláške úradu“ v prípade, ak nebudú rozpracované a následne vzájomne akceptované v materiáli aj podmienky takéhoto postupu, resp. princípy alebo zásady pre zákaz prerušiť dodávku elektriny, plynu alebo tepla, ktoré by boli v zmysle materiálu ustanovené vo vyhláške ÚRSO.
Odôvodnenie: Toto riešenie nie je v texte vôbec rozpracované a chýbajú argumenty vysvetľujúce návrh tohto riešenia. Ak majú byť vytvorené legislatívne podmienky pre zákaz prerušenia dodávok nosičov energií, musia byť nastavené konkrétne podmienky pre dotknutých účastníkov trhu, ktorých splnenie bude mať za následok zakázanie prerušenia. Tento bod naznačuje vstup štátu do obchodného vzťahu a je potrebné špecifikovať aké podmienky treba splniť, v akej vyhláške budú ustanovené, a ako je nastavený celý mechanizmus fungovania navrhovaného riešenia. Tiež je potrebné posúdiť súlad s legislatívou EÚ. K navrhovanému riešeniu sa bude možné komplexne vyjadriť až na základe uvedeného.