LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť bod C.3 návrhu uznesenia vlády SR - „vytvoriť legislatívne podmienky odpojenia energeticky chudobného v prípade, ak neplatí svoje ďalšie pohľadávky z titulu dodávky energie“, ak nebudú v materiáli podrobne rozpracované a následne vzájomne zosúladené podmienky takéhoto postupu, resp. princípy alebo zásady pre zákaz prerušiť dodávku elektriny, plynu alebo tepla ustanovené v zmysle materiálu vo vyhláške ÚRSO.

Odôvodnenie: Podmienky zákazu prerušiť dodávku elektriny, plynu alebo tepla nie sú v materiáli rozpracované. Nie sú definované práva a povinnosti účastníkov trhu,  ani podmienky, ktoré majú spĺňať. Tiež je potrebné posúdiť súlad takejto úpravy s legislatívou EÚ.