LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K časti 5.1 Operatívne riešenia – kreditné meradlá

Ako jedno z operatívnych riešení materiál navrhuje využitie kreditných meradiel, s tým, že náklady na zavádzanie budú znášať distribučné spoločnosti. Toto riešenie sa objavuje v Koncepcii bez predchádzajúcej verejnej konzultácie s distribučnými spoločnosťami. Konzultácie považujeme za potrebné uskutočniť z dôvodu, že zavádzanie kreditných meradiel, tak ako je popísané v materiáli neodráža súčasný stav používaný v praxi a súčasný stav technických možností v oblasti meradiel. Modelový príklad použitý v koncepcii navrhujeme úplne vypustiť z tohto materiálu, nakoľko ilustruje len jeden špecifický prípad, kedy sú všetci užívatelia kreditných meradiel sústredení v jednej oblasti. V skutočnosti však energetickí chudobní odberatelia budú rozptýlení po celom území Slovenska. 
Pri využití kreditných meradiel na riešenie energetickej chudoby budú vznikať aj problémy týkajúce sa uplatňovania cien a fakturácie, ktorých riešenie materiál ani nenaznačuje. 
Náklady spojené so zavádzaním kreditných meradiel musia byť súčasťou oprávnených nákladov distribučných spoločností.

Považujeme tiež za potrebné upozorniť, že pri príprave primárnej a sekundárnej legislatívy je nutné doriešiť aj to, že:
• súčasná legislatíva nepozná pojem „kreditné meradlo“, preto by malo byť ustanovené v legislatíve spolu so všetkými súvisiacimi právami a povinnosťami účastníkov trhu, ak sa predkladateľ / zákonodarca tak rozhodne
• je potrebné ustanoviť prerušenie distribúcie z dôvodu dočerpania kreditu / to súčasná legislatíva nepozná,
• je potrebné ustanoviť, že na tieto meradlá sa nevzťahuje odpočtová povinnosť distribučných spoločností (odpočítať spotrebu aspoň raz do roka)
• je potrebné ustanoviť prípadné obmedzenia (napr. nemožná zmena dodávateľa), resp. vyriešiť otvorené záležitosti (napr. čo so zmenou ceny k 1. januáru nasledujúceho roka) v prípade odberateľov s kreditným meradlom a pod.