LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli, na str.4 v poslednom odseku navrhujeme namiesto konštatovania, koľko domácností v EÚ je postihnutých energetickou chudobou uviesť odhad počtu dotknutých domácností v SR. Odôvodnenie: V celom materiáli nie je explicitne uvedené, aký počet domácností spadá pod definíciu, podľa ktorej sú energeticky chudobné domácnosti, ktoré vynakladajú viac ako 10 % príjmov na zabezpečenie energie pre domácnosť. Tieto údaje sú dostupné aspoň z európskeho zisťovania SILC.