LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme znenie úlohy C.9 „zapracovanie financovania prípadných návrhov opatrení zameraných na riešenie energetickej chudoby do rozpočtu bude podliehať štandardným rozpočtový rokovaniam“ zmeniť nasledovne „posúdiť návrhy opatrení na riešenie energetickej chudoby a v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a zahrnúť ich do štátneho rozpočtu“. Odôvodnenie: Veta nebola formulovaná ako úloha.