LP/2019/329 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.)
Pripomienka k: Návrh na zmenu zákona č. 222.2004 - zníženie sadzby DPH na vstupné na športové podujatia a na používanie športových zariadení, v súlade so smernicou Rady 2006.112.ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
Dátum vytvorenia: 17.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Čl.  ...

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z. , zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 369/2018 Z.z. sa dopĺňa takto:

Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z. sa na konci vkladajú nové zarážky, ktoré znejú: „vstupné na športové podujatia“ a „používanie športových zariadení,“.
Odôvodnenie:
Pripájame znenie čl. 98, a 99  a výňatku z prílohy č. III smernice Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118) upravujúcich možnosť zníženej sadzby DPH v rámci spoločného systému DPH členských štátov Európskej únie pri vstupnom a prenájme športových zariadení až na úroveň 5 %. Rovnako zníženie dane z pridanej hodnoty zo vstupného má podporiť návštevnosť športových podujatí. Vo viacerých členských štátoch Európskej únie pri položke vstupného DPH vyberaná nie je vôbec, čo pripúšťa článok X časť B. bod 1 uvedenej smernice. 
Oddiel 2
Znížené sadzby
Článok 98
1.  Členské štáty môžu uplatňovať buď jednu alebo dve znížené sadzby.
2. Znížené sadzby sa uplatňujú len na dodania tovaru a poskytovania služieb, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III.
Znížené sadzby sa neuplatňujú na služby uvedené v článku 56 ods. 1 písm. k). (elektronicky poskytované služby)
3. Pri uplatňovaní znížených sadzieb uvedených v odseku 1 na kategórie tovarov môžu členské štáty použiť kombinovanú nomenklatúru s cieľom presne vymedziť dotknutú kategóriu.
Článok 99
1.  Znížené sadzby sa stanovia ako percento základu dane, ktoré nesmie byť nižšie ako 5 %.
2. Každá znížená sadzba sa stanoví tak, aby výška DPH vyplývajúca z uplatnenia takejto sadzby umožnila za bežných okolností úplné odpočítanie DPH odpočítateľnej v súlade s ustanoveniami článkov 167 až 171 a článkov 173 až 177.
PRÍLOHA III
ZOZNAM DODANÍ TOVAROV A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB, NA KTORÉ SA MÔŽU UPLATNIŤ ZNÍŽENÉ SADZBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 98
13. vstupné na športové podujatia,
14. používanie športových zariadení,