LP/2019/329 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SŽZ (Slovenský živnostenský zväz)
Pripomienka k: Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595.2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152.1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286.1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Dátum vytvorenia: 17.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Za Slovenský živnostenský zväz navrhujeme nové znenie § 6 ods. 10, ktorým by došlo k zvýšeniu paušálnych výdavkov zo 60 % na 70 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 najviac do výšky 30 000 eur. Nakoľko z dôvodovej správy k predloženému návrhu novely zákona vyplýva, že navrhované úpravy zákona sú okrem iného zamerané najmä na podporu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) a znižovanie ich administratívneho zaťaženia, považujeme za potrebné zdôrazniť, že práve jednoduchým zvýšením paušálnych výdavkov a zvýšením max. sumy, z ktorej je možné uplatniť výdavky percentom z príjmov, podporí predkladateľ MSP, ktorí častokrát uskutočňujú podnikateľskú činnosť popri zamestnaní vo svojom voľnom čase. Napríklad Česká republika má max. limit paušálnych výdavkov až vo výške 80 %, pričom výšku paušálnych výdavkov rozlišuje podľa druhov činnosti. Limit max. sumy, pri ktorej je možné uplatniť paušálne výdavky, je v prípade 80 % z úhrnu príjmov do výšky 1,6 mil. Kč (t. j. cca 62 000 eur). Ak sa pozrieme na rovnakú výšku paušálnych výdavkov, ktorá je 60 % z príjmov z voľnej, viazanej a koncesovanej živnosti, limit max. sumy, z ktorej je možné paušálne výdavky uplatniť, je 1 200 000 Kč (t. j. cca 46 000 eur). Na základe tohto porovnania chceme poukázať na to, že aj napriek zvýšeniu paušálnych výdavkov v uplynulých rokoch zo 40 % na 60 %, stále existuje priestor na ďalšie zvýšenie, ktoré pomôže MSP bez toho, aby došlo k významnému narušeniu príjmov do štátneho rozpočtu.