LP/2019/329 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K bodom 17-22 a 106
Dátum vytvorenia: 17.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame preformulovať tak, aby sa úprava výpočtu vlastného príjmu manželky na účely nezdaniteľnej časti týkala len materskej dávky.
Odôvodnenie: Týmto ZMOS navrhuje zjednodušiť dikciu predmetného ustanovenia.