LP/2019/329 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K prílohe č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
Dátum vytvorenia: 17.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V bode 2.1.1. -  žiadame preformulovať, vyčísliť a pomenovať iný (reálny) zdroj krytia úbytku vlastných príjmov miest a obcí.
Odôvodnenie: ZMOS zásadne odmieta, aby sa  prijímanie opatrení štátu realizovalo úbytkom vlastných príjmov miest  a obcí, čo v konečnom dôsledku znamená vytváranie nestabilného prostredia pri financovaní zákonných originálnych  povinností miest  a obcí. Len týmto jedným návrhom zákona sa znižuje očakávaný príjem miest a obcí z výnosu dane o cca 23,9 mil. v roku v roku 2021. Okrem toho doteraz prijaté alebo očakávané legislatívne zmeny , ktorými predkladatelia znížili príjmy alebo zvýšili zákonné výdavky  sú v doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy taktiež „kryté“ zvýšením výnosu dane z príjmov. Tento postup je z pohľadu ZMOS neakceptovateľný.