LP/2019/329 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OZ Za lepšie dane (Občianske združenie Za lepšie dane)
Pripomienka k: bodu 77
Dátum vytvorenia: 17.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Ustanovenie §35 ods. 8 navrhujeme upraviť

„Preddavok na daň podľa predchádzajúcich odsekov nevyberie zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) ak v čase výplaty alebo pripísania príjmu v prospech daňovníka má preukázateľne potvrdené, že ide o príjmy zamestnanca, ktoré sú alebo budú zdaňované v zahraničí.“

Pojem sú zdaňované je právne neurčitý. V čase výplaty príjmu totiž tento príjem ešte v zahraničí nie je zdanený. V niektorých krajinách môže byť zdanený vo forme preddavkov na daň, v iných krajinách na základe daňového priznania. V čase výplaty príjmu môže slovenský zamestnávateľ vychádzať iba z určitých predpokladov, pričom v prípade pochybností by oslobodenie nemal uplatniť. 

Týmto ustanovením by sa predišlo sporom zamestnávateľov s Finančnou správou, ktorá nechce vracať preplatky na daň v prípade ak zamestnávateľ zrazil preddavok z príjmu zamestnanca a neskôr bol tento príjem zdanený v zahraničí na základe zahraničného daňového priznania. 

Uvedený návrh je v prospech štátneho rozpočtu, prípadne je daňovo neutrálny.