LP/2019/293 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému návrhu
Dátum vytvorenia: 29.04.2019
Zásadná: Nie
Stav:
Pripomienka:
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov navrhujeme predložiť na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie. V tejto súvislosti je potrebné podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru doplniť do návrhu vyhlášky odkaz na smernicu (EÚ) 2015/1535 a v predkladacej správe uviesť podľa článku 18, ods. 4, písm. i) Legislatívnych pravidiel vlády SR, že návrh vyhlášky bude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Odôvodnenie:
Návrhom vyhlášky sa ustanovujú požiadavky na označovanie vybraných druhov výrobkov upravenou kontrolnou známkou. Podľa sprievodných dokumentov – predkladacej správy a doložky vybraných vplyvov návrh vyhlášky nie je transpozíciou práva EÚ, je ho teda možno považovať za technický predpis podľa § 2 písm. i) zákona č. 55/2018 Z. z. a mal by byť predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie. Predpis, na ktorý sa vzťahuje notifikačná povinnosť podľa smernice 2015/1535 (EÚ), a ktorý nebol takýmto spôsobom oznámený, nie je podľa Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-194/94 v prípade „CIA Security“ vymožiteľný.