LP/2019/286 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 149b
Dátum vytvorenia: 27.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jasnejšie formulovať základné východisko návrhu, ktorým je centralizácia výberového konania (viď ods. 3, ale aj ďalšie ustanovenia upravujúce úlohy Justičnej akadémie – napr. 149c ods. 3, ktoré  predpokladajú centralizáciu výberového konania).

Centralizácia umožňuje spravodlivejšie výberové konanie (rovnosť podmienok), jednoduchšie finančné a administratívne plánovanie miest, ako aj jednoduchšiu realizáciu výberového konania (výberový proces je náročný na zloženie komisie, ak sa predpokladá realizácia výberového konania pre každý z krajských súdov a súčasne je predpoklad, že sa bude takéto výberové konanie uskutočňovať iba pre malý počet voľných miest justičných čakateľov na danom krajskom súde). Dodržanie princípu prideľovania čakateľov na krajské súdy navrhujeme zabezpečiť tak, že by sa uchádzači zoradili podľa výsledkov výberového konania pre účely zoznamu v danom výberovom konaní a podľa poradia by si následne (po určení poradia) mohli jednotlivci vybrať krajský súd, v obvode ktorého majú záujem vykonávať svoju odbornú prípravu. 

Centralizovaniu výberového konania nebráni ani to, že služobným úradom justičného čakateľa bude krajský súd. Aj pri centralizovaných výberových konaniach pre právnych čakateľov prokuratúry organizuje a zabezpečuje výberové konanie Generálna prokuratúra SR, hoci služobným úradom PČP je krajská prokuratúra ( § 235 ods. 1 a 237 ods. 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov)